Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Slovník počítačových pojmů
pojem (zkratka) vysvětlení pojmu (zkratky)
~A~
administrátor správce počítačové sítě
addresa 1.popis místa v paměti, které je samostatně dostupné
2.označení počítače v síti
adresář skupina souborů či podadresářů, které logicky patří k sobě
algoritmus návod,postup, jak vykonat nějakou činnost, provést výpočet ap.
aplikace jiné označení pro program, který slouží uživateli a nikoli vlastnímu počítači
ASCII kód American Standard Code Information Interchange; americký standardní kód pro výměnu informací
~B~
beta berze program v téměř definitivním tvaru, určený k provádění uživatelských zkoušek a testů
BIOS Basic Input Output System; základní systém vstupu a výstupu; jde o soubor programů v PC, běžnému živateli skrytý
bit základní jednotka pro množství informace (zkr. b); osmkrát větší jednotka je bajt (B)
bold tučný, např. tučné písmo
boot děj při zavádění operačního systému do vnitřní, operační paměti
browse prohlížení dat při hledání určitého údaje
~C~
Cancel nabídka v menu znamenající odmítnutí nabízené činnosti (Zrušit)
CD Compact Disk; označení technologie ukládání i čtení dat disku pomoci laseru
CD ROM paměť jen pro čtení na kompaktním disku, vysokokapacitní médium pro uchovávání dat
Centronics paralelní osmibitové rozhraní s jednosměrným tokem dat, běžně užívané pro připojení tiskáren
CESNET česká počítačová síť, propojující akademické a vědeckovýzkumné instituce
cesta angl. path; popis umístění souboru na disku, jeho "adresa"
COM 1.vyhražený název pro sériový port PC
2.přípona přímo spustitelných souborů - programů v OS DOS
CPU Central Processing Unit; centrální procesorová jednotka
~D~
data informace, údaje
databáze souhrn dat, kartotéka, databanka
dávkový soubor angl. batch file; textový soubor s příkazy operačního systému
demoverze upravené provedení programu, určené pro první seznámení a nabídku (často se poskytuje zdarma)
disketa angl. floppydisk; pružný disk (průměr 5,25'' a 3,5'')
DOS Disk Operating System; diskový operační systém
download 1.přenos dat v počítačové síti ze vzdáleného počítače na náš
2.nahrání znaků do paměti tiskárny
draft nejnižší kvalita tisku, při které tiskárna dosahuje nejvyšší rychlosti
~E~
editor program, sloužící k vytváření a úpravám textů
e-mail nejpoužívanější služba počítačové sítě Internet, umožňující zasílání zpráv po celém světě
EMM obslužný program pro správu a řízení paměti "expanded"
emulace napodobení, dané zařízení se chová jako jiné zařízení (napodobuje jeho vlastnosti)
export uložení dat z našeho programu ve tvaru, vhodném pro jiný program
~F~
fail nezdařit se, selhat, zanedbat
FAT File Allocation Table; tabulka umístění souborů
filtr program, který převádí vstupující nebo vystupující data na tvar, vhodný pro jiný program
folder označení pro adresář (directory) ve Windows
font typ písma s konkrétním vzhledem a velikostí
FTP File Transfer Protocol; protokol přenosu souborů
~H~
hard disk vnější paměť počítače, využívající pro uložení dat záznam do magnetické vrstvičky
hardware technické vybavení počítače
help nápověda, pomoc; často se vyvolává stiskem klávesy F1
helpdesk firemní podpora a pomoc, poskytovaná pomocí elektronické pošty
hotline telefonická poradenská služba dané firmy
~I~
ikona malý symbol na obrazovce, sloužící k pohodlnému ovládání programů pomocí myši
import přenesení dat z jiného programu do toho našeho
instrukce příkaz k provedení nějaké operace v počítačovém jazyce
interface rozhraní; místo, kde dochází k předávání informací z jednoho zařízení nebo programu do jiného
Internet celosvětová počítačová síť
IRC Internet Relay Chat; program, který umožňuje vést v počítačové síti on-line konverzaci s protějškem pomocí klávesnice a monitoru PC
~K~
kapacita objem (velikost) dat, který se vejde do dané paměti
klávesnice vstupní zařízení počítače, určené pro ruční vkládání dat
klient počítač, připojený k síti a používaný k přístupu ke sdíleným datům a zařízením
kompatibilita slučitelnost, podobnost
kódová stránka angl. code page, CP; norma popisující kódování pro určitou národní abecedu
kurzor značka na obrazovce, kterou lze přemísťovat šipkami na klávesnici a posuvem myši
~L~
label návěští; název nebo označení použité k rozlišení souborů, paměti, části programu ap.
LAN Local Area Network; místní počítačová síť
landscape tisk podél delší strany papíru, tzn. naležato; opakem je "portrait"
LCD Liquid Crystal Display; displej z kapalných krystalů
licence dohoda o podmínkách využívání zakoupeného programu mezi majitelem autorských práv k programu a kupujícím
load přemístit z vnější do vnitřní paměti počítače
login přihlášení uživatele do počítačové sítě; odhlášení=logout
LPT vyhražený název pro paralelní port PC (např. pro připojení tiskárny)
~M~
manager označení pro program, který provádí správu nebo řízení určitého technického nebo programového vybavení počítače
menu nabídka, způsob zveřejnění možností a příkazů programu
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions; víceúčelové rozšíření pošty v síti Internet
modem MODulator DEModulator; zařízení, umožňující propojení počítačů prostřednictvím tlf linek
monitor zařízení pro zobrazení výstupní informace z počítače na principu obrazovky
mód režim práce zařízení či programu
multimédia spojení obrazu, zvuku a pohyblivých obrázků v počítači
myš angl. mouse; přídavné zařízení počítače, které slouží k ovládání kurzoru
~N~
nadstavba program, který rozšiřuje a zdokonaluje možnosti základního programu
notebook přenosný počítač velikosti knihy, hmotnosti několika kg, který se snadno vejde do kufříku
~O~
operační systém řídící program počítače
ovladač driver; program, který umožňuje počítači pracovat s daným zařízením
~P~
paměť místo pro dočasné nebo trvalé uložení dat
parita metoda zjištění chyb při přenosu dat
path cesta, úplné jméno souboru
PCL Printer Control Language; řídící jazyk tiskárny
PICA označení hustoty tisku 10 cpi (zn/palec)
počítač stroj na zpracování informací
port místo, kde se předávají data mezi obvody nebo přístroji
portrait tisk podél kratší strany papíru, běžný způsob tisku na A4; opakem je "landscape"
program algoritmus, zapsaný v programovacím jazyku v podobě posloupnosti příkazů nebo instrukcí pro počítač
prompt sdělení počítače, že čeká na příkazy
protokol pravidla a procedury k řízení výměny dat, nejčastěji v počítačové síti
~R~
RAM Random Access Memory; paměť s náhodným přístupem
read číst, získat data ze vstupního zařízení nebo paměti
ROM Read Only Memory; paměť jen pro čtení
řadič elektronické obvody, které slouží k ovládání daného zařízení
~S~
save uložit z vnitřní do vnější paměti počítače (pevný disk,disketa)
SCSI Small Computer System Interface; paralelní rozhraní vybavené vlastním procesorem
security zabezpečení počítačového systému před nepovolanými osobami
setup činnost, spočívající v zadání příslušných parametrů počítače a jeho přídavných zařízení do daného programu
sériové číslo jedinečné číslo, kterým výrobce označil své zboží, např. tiskárnu, program
skener angl. scanner; vstupní zařízení, umožňující převést kresby, fotografie i text do počítače
slot pozice pro přídavné desky plošných spojů, nacházející se na základní desce počítače
software programové vybavení počítače
soubor základní skupina informací, s níž pracuje uživatel a které k sobě logicky patří
streamer přídavné zařízení počítače, používané pro levné zálohování dat na kazetu
~T~
TCP/IP přenosový a komunikační protokol; hlavní protokol v síti Internet
telnet protokol pro emulaci terminálu, umožňující dálkové připojení ke vzdálenému počítači v síti Internet
terminál uživatelské pracovní místo v počítačové síti, tvořené monitorem a klávesnicí, určené pro vstup a výstup dat
toner prášek, který slouží pro tisk v kopírkách a laserových tiskárnách
TSR Terminate and Stay Resident; rezidentní program
~U~
update mírně vylepšená verze programu, obsahující např. nově platná data
upgrade výměna programu za novější verzi, která se od staré dosti liší
upload přenos dat v počítačové síti ve směru z našeho na vzdálený počítač; opakem je "download"
URL Universal Resource Locator; symbolická adresa objektů v síti Internet
utilita systémový aplikační program, týkající se dílčího problému
~V,W~
virus program, vytvořený za účelem provádění nežádoucí činnosti v uživatelově počítači
WWW World Wide Web; multimediální síť v Internetu
~Z~
zoom zvětšení části obrazovky na celou plochu
TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek